Kurum Kültürü ve Politikalar

TÜBİTAK MAM YÖNETİM POLİTİKASI

TÜBİTAK MAM üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmek için;

•Bilim ve teknolojiye yönelik ulusal önceliklerin belirlenmesine katkı sağlamayı,

•Kaynaklarını ulusal ve kurumsal önceliklere destek olacak şekilde geliştirmeyi ve yönetmeyi,

•Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve teknolojik çözümler geliştirecek faaliyetler yürütmeyi,

•Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birlikteliği geliştirmeyi,

•Geliştirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik çözümleri faydaya çevirmeyi,

•Sürekli kurumsal gelişim felsefesini benimsemeyi ve kurumu ilgilendiren ulusal ve uluslararası iş etiği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite ilke ve standartlarına uyumlu çalışmayı

 

taahhüt eder.

 

                                                                                  Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN

                                                                                 TÜBİTAK MAM Başkanı 

 

VİZYONUMUZ

Bilim ve teknoloji üreten, dünya lideri bir merkez olmak.

MİSYONUMUZ

Uygulamalı araştırma yaparak sürdürülebilir, yenilikçi, bilimsel ve teknolojik çözümler üretmek

TEMEL İLKE ve DEĞERLERİMİZ YENİ

Bilimsellik

Faaliyet gösterdiği Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında diğer kurumlara öncülük eder

İnsana ve Çevreye Duyarlı

Teknolojinin çevreye zarar vermesini önlemek için, tüm işlem ve faaliyetlerinde insana, doğaya ve çevreye duyarlı hareket eder

Güvenilir

Tüm paydaşların güvenini kazanmayı ve karşılıklı güven çerçevesinde gizlilik ilkelerine uyarak hizmetlerini sürdürmeyi esas kabul eder

Paydaş Odaklı

Paydaş istek, beklenti ve gereksinimlerinin ne olduğunu araştırır ve tüm faaliyetlerinde bunları esas alır

Yenilikçi

Faaliyet gösterdiği alanlarda her türlü yeniliğe ve gelişime açıktır, gelişen ve değişen teknolojiyi yakından takip ederek kullanır

Dinamik ve Esnek

Gelişmelere ve çağın gereksinimlerine kolay uyum sağlar

Ulusal ve Uluslararası İşbirliğine Açık

Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğine açıktır ve faaliyetlerinde katılımcılığı esas alır

 

TÜBİTAK MAM’DA KURULMUŞ ve BELGELENDİRİLMİŞ OLAN YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 9001:2015 Standardına göre Kalite Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar örgütü kısa adı ile ISO tarafından yayımlanmış olan yönetim sistemi standartlarından en bilinen ve dünya çapında  en çok uygulanan standart;  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. 

ISO 9001 Standardı bir ürün standardı değildir. Ürün Kalite standardı da değildir. 

Kuruluşun süreç aşamalarının yönetilmesinde izlenecek olan tüm yöntemi belirleyen ve bu yöntemlerin bir doküman yapısı ile işletmede tariflenmesini gerektiren bir standarttır. Bu durumda bu standardı uygulayan kuruluşlar ise;  ISO 9001 Belgesi ile sistemlerini belgelendirebilmektedirler.

TÜBİTAK MAM’da;  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Kurulması ve Belgelendirilmesi 2002 yılında gerçekleştirilmiş, 2002 yılından bu yana sürekliliği sağlanmaktadır. 

ISO 14001:2015 Standardına göre Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.  Kilit noktası önleyicilik özelliğidir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

TÜBİTAK MAM’da; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Kurulması ve Belgelendirilmesi 2005 yılında gerçekleştirilmiş, 2005 yılından bu yana sürekliliği sağlanmaktadır. 

TÜBİTAK MAM ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile; faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevresel etkileri belirleyip değerlendirmek, önemli etkileri kontrol altına almak, çevresel performansını sürekli geliştirmek, öncelikle atıkları kaynağında azaltmak, çıkan atıkları ise geri kazanmak veya lisanslı firmalar ile bertaraf yoluna giderek çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevre ile ilgili kanun ve tüm mevzuatlara uyum sağlamaktadır.

⇨  ISO/IEC17025:2012 Standardına göre Laboratuvar Akreditasyonu

TS/EN ISO 17025, bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılanması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır.

Laboratuvarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması gereken şartları kapsamakta olup, müşteri ihtiyacının zamanında, doğru ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuvar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır.

TÜBİTAK MAM’da; ISO/IEC17025 Laboratuvar Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi 2001 yılında gerçekleştirilmiştir. ÇTÜE, EE, GE ve ME’de 2001 yılında toplam akredite test sayısı 21 iken, 2014 yılı sonu itibariyle toplam akredite test sayısı 420’dir. 

Kapsam

Kapsam

ISO 9001 2015

ISO 14001 2015

Kapsam

Kapsam

 

ISO 9001 2015 TSE

ISO 14001 2015 TSE

ÇTÜE AKREDİTASYON BELGERİ 2016 EE AKREDİTASYON BELGERİ 2017
GE AKREDİTASYON BELGERİ 2017
ME Deney Laboratuvarı Akreditasyon belgesi 2015 ME Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon belgesi 2017

 

-A +A