Kurum Kültürü ve Politikalar

TÜBİTAK MAM YÖNETİM POLİTİKASI

TÜBİTAK MAM üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmek için;

 • Bilim ve teknolojiye yönelik ulusal önceliklerin belirlenmesine katkı sağlamayı,
   
 • Kaynaklarını ulusal ve kurumsal önceliklere destek olacak şekilde geliştirmeyi ve yönetmeyi,
   
 • Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve teknolojik çözümler geliştirecek faaliyetler yürütmeyi,
   
 • Geliştirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik çözümleri faydaya çevirmeyi,
   
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birlikteliği geliştirmeyi,
   
 • Hizmet ve faaliyetlerini en üst kalitede, güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve bilimsellik ışığında yürütmeyi,
   
 • Yetkin personel görevlendirmeyi, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
   
 • Test, Analiz ve Kalibrasyon hizmetlerini ulusal ve uluslararası kabul görmüş metotlara uygun olarak yapmayı, bu kapsamda teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi,
   
 • Sürekli kurumsal gelişim felsefesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve diğer yükümlülükler, iş etiği, çevre, laboratuvar akreditasyonu, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite ilke ve standartlara uyumlu çalışmayı,
   
 • Tüm hizmet ve faaliyetlerinde çevreyi koruyarak doğal kaynakları verimli kullanmayı, kirliliği kaynağında önlemeyi, yeniden kullanım ve geri dönüşümü desteklemeyi
   

taahhüt eder.

 

TÜBİTAK MAM BAŞKANLIĞI

 

HEDEFİMİZ 
Bilim ve teknoloji üreten, dünya lideri bir merkez olmak. 

GÖREVİMİZ 
Uygulamalı araştırma ve geliştirme yaparak sürdürülebilir, yenilikçi, bilimsel ve teknolojik çözümler üretmek 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 
 

Bilimsellik

Faaliyet gösterdiği Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında diğer kurumlara öncülük. eder. 
Yaşam Odaklı 

Tüm çalışmalarında insana ve çevreye duyarlıdır. 

Güvenilir

Tüm paydaşların güvenini kazanmayı ve karşılıklı güven çerçevesinde gizlilik ilkelerine uyarak hizmetlerini sürdürmeyi esas kabul eder.

Yenilikçi

Faaliyet gösterdiği alanlarda her türlü yeniliğe açıktır ve teknolojik gelişmeleri izler. 
Evrensellik Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğine açıktır. 

 

TÜBİTAK MAM’DA KURULMUŞ ve BELGELENDİRİLMİŞ OLAN YÖNETİM SİSTEMLERİ

⇨ ISO 9001:2015 Standardına göre Kalite Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar örgütü kısa adı ile ISO tarafından yayımlanmış olan yönetim sistemi standartlarından en bilinen ve dünya çapında en çok uygulanan standart; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır.

ISO 9001 Standardı bir ürün standardı değildir. Ürün Kalite standardı da değildir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı aynı zamanda, diğer kalite yönetim sistemleri için de temel teşkil etmekte, diğer yönetim sistem standartları ile kolay entegre olabilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, kalite yönetim sisteminin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gerekenler standart bir kalite yönetim sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir kalite yönetim sistemidir. Kuruluşun süreç aşamalarının yönetilmesinde izlenecek olan tüm yöntemi belirleyen ve bu yöntemlerin bir doküman yapısı ile işletmede tariflenmesini gerektiren bir standarttır. Bu durumda bu standardı uygulayan kuruluşlar ise; ISO 9001 Belgesi ile sistemlerini belgelendirebilmektedirler.

TÜBİTAK MAM’da; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Kurulması ve Belgelendirilmesi 2002 yılında gerçekleştirilmiş, 2002 yılından bu yana sürekliliği sağlanmaktadır.

⇨ ISO 14001:2015 Standardına göre Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Kilit noktası önleyicilik özelliğidir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

TÜBİTAK MAM’da; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Kurulması ve Belgelendirilmesi 2005 yılında gerçekleştirilmiş, 2005 yılından bu yana sürekliliği sağlanmaktadır.

TÜBİTAK MAM ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile; faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevresel etkileri belirleyip değerlendirmek, önemli etkileri kontrol altına almak, çevresel performansını sürekli geliştirmek, öncelikle atıkları kaynağında azaltmak, çıkan atıkları ise geri kazanmak veya lisanslı firmalar ile bertaraf yoluna giderek çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevre ile ilgili kanun ve tüm mevzuatlara uyum sağlamaktadır.

⇨ ISO/IEC17025:2017 Standardına göre Laboratuvar Akreditasyonu

TS/EN ISO 17025, bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılanması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır.

Laboratuvarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması gereken şartları kapsamakta olup, müşteri ihtiyacının zamanında, doğru ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuvar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır.

TÜBİTAK MAM’da; ISO/IEC17025 Laboratuvar Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi 2001 yılında gerçekleştirilmiştir. ÇTÜE, EE, GE, GMBE ve ME’de 2001 yılında toplam akredite test sayısı 21 iken, 2021 yılında toplam akredite test sayısı 386’dir.

Kapsam

Kapsam

ISO 9001 2015

ISO 14001 2015

Kapsam

Kapsam

 

ISO 9001 2015 TSE

ISO 14001 2015 TSE

TÜBİTAK MAM AKREDİTASYON SERTİFİKASI 2021

ÇTÜE AKREDİTASYON Sertifikası 2021 EE AKREDİTASYON Sertifikası 2021
GE AKREDİTASYON Sertifikası 2021 GMBE AKREDİTASYON Sertifikası 2021
ME Deney Laboratuvarı Akreditasyon Kapsamı 2019 ME Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon belgesi 2019
   
   

 

-A +A