“Türkiye Deniz Çevresinin Korunması Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Hazırlandı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü arasında imzalanan protokol ile 29 Haziran 2018 tarihinde başlayan "Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi" kapanış toplantısı 26 Kasım 2021 tarihinde çevirim-içi olarak gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklardan, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve üniversitelerden katılım sağlandı.

Proje kapsamında, ülkemizin, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Avrupa Birliği (AB) gereklilikleri ve Bölgesel Deniz Sözleşmeleri kapsamında deniz ve kıyı sularının, ekosistem temelli yaklaşım ilkeleri doğrultusunda ekolojik yapısının korunması ekseninde ekosistem temelli yönetimini sağlamak için “Türkiye Deniz Çevresinin Korunması Stratejisinin ve Eylem Planı”nın oluşturulması hedefleniyor.

Proje çalışma alanı; Karadeniz, Marmara Denizi, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm Türkiye denizlerini kapsamaktadır. DÇS Projesinin temel hedefi DSÇD’nin ülkemizde uygulanmasına yönelik olarak gerekli olan teknik/idari/kurumsal/yasal altyapının oluşturulmasıdır. Ülkemiz deniz alanlarının sürdürülebilir yönetimi için, uygulamaya yönelik çıktılar üretmeyi hedefleyen DÇS Projesi’nin kapsamında, proje’nin genel kavramsal çerçevesini oluşturan DSÇD’de tanımlanan 11 tanımlayıcının tamamı yer alıyor.

Hem teknik hem de hukuki, idari, kurumsal çıktıların oluşturulmasının sonucunda; DSÇD’nin ülkemizde uygulanmasına ve dolayısıyla denizel alanlarımızın sürdürülebilir yönetimine ilişkin olarak önemli bir adım atıldı. Proje kapsamında tüm denizlerimiz için İyi Çevresel Durum’a (İÇD) ulaşmak için gerekli hedef, önlem ve göstergeler belirlenmiş ve bu kapsamda güncel kısa, orta ve uzun vadede “Önlemler Programı” hazırlandı. Bu program içerisinde önerilen yeni önlemler için maliyet-fayda analizi yapılmış ve bu analiz yapılırken önerilen program ile mevcut önlemlerin çevresel hedeflere ulaşmaya ne ölçüde katkı sağlandığı araştırılmıştır. Diğer taraftan Önlemler Programında yer alan önlemler, sektörler bazında da önceliklendirildi.

Proje çalışmalarında paydaş katılım süreçlerinden de etkin bir şekilde faydalanıldı. Proje kapsamında planlanan etkinlikleri arasında; akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan çalışma gruplarının aktif olarak yer aldığı birçok çalıştay gerçekleştirildi. Örnek olarak; iki aşamalı olarak düzenlenen “İyi Çevresel Durum (İÇD) ve İzleme Programı Çalıştayları (İP)”, “Önlemler Programı Çalıştayı”, iki aşamalı olarak düzenlenen “Türkiye Denizleri ve Pilot Bölge Sosyo-ekonomik Analiz Çalıştayları”, “Hukuk Çalıştayları”dır. 

Projenin bu kapsamda 2 önemli çıktısı bulunuyor;

•          “Ulusal Deniz Çevresinin Korunması Strateji Belgesi ve Eylem Planı”

•          Her bir denizimiz için ayrı olmak üzere deniz çevresinin yönetimi konularında geçmiş beş yıllık çalışmalara dayalı, AB ve Bölgesel Deniz Sözleşmeleri tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan “Deniz Çevresi Durum Raporları”dır.

Fotoğraflar

“Türkiye Deniz Çevresinin Korunması Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Hazırlandı.
16.12.2021
-A +A