Karadeniz Çalıştayı 26 - 27 Haziran 2013

Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi “Karadeniz Çalıştayı” 26-27 Haziran 2013 Tarihinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde düzenlendi.

“Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (DeKoS)” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan sözleşme ile 16 Aralık 2011 tarihinde başlamış olup, proje süresi iki yıldır. Proje ile, Deniz Stratejisi Direktifi (DSÇD) (2008/56/EC) ve AB Su Çerçevesi Direktifi (SÇD) (2000/60/EC)  uygulamalarına yönelik olarak, geçiş-kıyı ve kıyı-deniz suları için “ekosistem yaklaşımlı yönetim“ prensibi uygulamalarını destekleyecek gerekli bilgi ve uygulama araçlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca, kıyı ve deniz kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımına yönelik, iyi çevresel seviye hedeflerini temel alan bilgi ve önerilerin oluşturulup ortak planlama yapması gereken karar verici ve uygulayıcılara sunulması da Proje’nin stratejik bir hedefidir.

Proje, Karadeniz, Marmara Denizi, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm Türkiye denizlerini ve kıyılarını kapsamaktadır. Temel amaçları; kıyı sularının tanımlanarak ekolojik ve kimyasal kalitelerine göre sınıflandırılması, denizlerin bölgesel olarak “iyi çevresel durum” larının değerlendirilerek buna yönelik hedef ve göstergelerinin belirlenmesi ve bu değerlendirme ve hedefleri temel alan bütünleşik kıyı ve deniz suları izleme programının ve uygulama yapısının önerilmesidir. 

Su Çerçeve Direktifi”nin uygulanmasına yönelik olarak önerilen kıyı suları yönetim birimleri (water body), bu sularda yapılan sınıflandırma çalışmaları ve “Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi” nin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmakta olan Karadeniz biyoçeşitliliği, deniz tabanı bütünlüğü, ötrofikasyon ve kirleticilerin durumuna yönelik olarak hazırlanan raporların ve “Karadeniz Bütünleşik İzleme Programı” kapsamında önerilerin sunulduğu çalıştay 26-27 Haziran 2013 tarihinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ilgili kamu kurum/kuruluşları ile , üniversitelerden toplam 24 uzman katılım sağlamıştır.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan ve T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Şube Md. Sn. Huri Eyüboğlu’nun açılış konuşmaları ve proje’nin içeriğini anlatan  açıklamalarının ardından  DeKoS Projesi Yürütücüsü  Doç. Dr. S. Çolpan Polat Beken “Türkiye Kıyı ve Geçiş sularında DEKOS kapsamında yapılan SÇD ve DSÇD ile ilişkili çalışmalar ve Proje’de gelinen son durum” başlıklı sunumunda yapılan çalışmaları aktarmıştır. Dr. Bilge Tutak SÇD kapsamında Karadeniz için önerilen kıyı suyu yönetim birimleri (water body) listesinin incelenmesi hakkında sunumlar gerçekleştirmiştir. Söz konusu sunumlar sonrasında Karadeniz üzerine çalışan uzmanlar tarafından Su Çerçeve Direktifi ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’nin uygulanmasına yönelik Karadeniz biyoçeşitliliği, deniz tabanı bütünlüğü, ötrofikasyon ve kirleticilerin durumuna yönelik sunumlar gerçekleştirilmiştir. Son olarak katılımcılarla birlikte, sunulan Karadeniz su yönetim birimleri son hali verilmiş olup,  izleme programları oluşturulması çerçevesinde kısa/orta ve uzun dönem ihtiyaçları, planlama ve öneriler üzerinde tartışılmış ve öneriler listesi oluşturulmuştur. 

Toplantıya katılan kurum/kuruluşların isimleri aşağıda verilmektedir:

 • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
 • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı
 • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı
 • T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
 • On Dokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
 • İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
 • T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü

DeKos Projesi kapsamında düzenlenen Karadeniz Çalıştayı Çıktılarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Karadeniz Çalıştayı Çıktıları

27.06.2013
-A +A